Gimnazjum nr 11 im. H. Skurpskiego
w Olsztynie

"Szkolne dziś,
to życiowe jutro."

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM reprezentowane jest przez Zarząd: 
Nelly Elżbieta Antosz - prezes
Anna Purzycka - wiceprezes

 

Działalność stowarzyszenia skierowana jest do młodzieży Gimnazjum nr 11 w Olsztynie oraz dzieci w wieku przedszkolnym - Akademia Wychowania Przedszkolnego, wczesnoszkolnym - "Sześciolatki" w Szkole Podstawowej "Jedenastka" szkoła polega na zajęciach edukacyjno-oświatowych, sportowo-turystycznych szkoleniowych, rozrywkowo-kulturalnych, opiekuńczych.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Ochrona praw
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- taniec
- edukacja kulturalna
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Dane kontaktowe

więcej

Osiągnięcia

więcej

Nabór

więcej

Jadłospis

więcej